За нас
         
 

строителен надзор

 

„ПЕРФЕКТ 10” ЕООД е регистрирана през 2008г. и притежава Лиценз № ЛК-000632/22.07.2008 г., издаден от МРРБ, и Удостоверение № РК-0026 / 15.04.2013 г., издадено от ДНСК, с които е оправомощена да извършва оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор за строежи от всички категории на територията на цялата страна.

Фирмата разполага с екип от правоспособни физически лица, за изпълняване на строителен надзор, в различни направления - архитекти, конструктори, електроинженери, ВиК инженери, ОВ инженери, енергийна ефективност, инженери пътно и ЖП строителство, геодезисти, технолози, ландшафтни архитекти, специалисти по санитарно-хигиенни изисквания и пожарна безопасност. Всички те са висококвалифицирани специалисти, с дългогодишна практика и познания в своята област.

Фирмата разчита изцяло на своя екип, който се е доказал при извършаване на оценки за съответствие на инвестиционни проекти, при упражняване на строителен надзор и при изготвяне на технически паспорти на строежи от създаването си до сега.

Фирмата е застрахована за професионална отговорност на лицата, извършващи оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор за всички категории строежи.

Фирмата разполага с необходимата техническа съоръженост за извъшване на дейностите, за които е оправомощена, а именно компютърна техника и софтуер, законови и подзаконови нормативни актове, офис помещения, стационарни и мобилни телефонни връзки, е-mail, транспорт.

Фирмата следи новостите в законодателството и указанията от правоимащите органи и има добра координация с Общинска администрация, с държавните контролни органи – ДНСК, РСПБЗН, РЗИ, ОДБХ, РИОСВ, с експлоатационните дружества, експлоатиращи мрежи на техническата инфраструктура - елекроразпределителна, ВиК, газоразпределителна и далекосъобщителна.

 

(С) Всички права запазени - Строителен надзор - Перфект 10 ЕООД