Услуги
         
  

„ПЕРФЕКТ 10” ЕООД предлага следните услуги:

1. Извършване оценка за съответствие на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите за всички категории строежи на територията на цялата страна

2. Упражняване на строителен надзор по време на строителството на всички категории строежи на територията на цялата страна

3. Изготвяна на технически паспорти на новопостроени и съществуващи сгради, в съответствие с Наредба № 5 от 28 декември 2006г. за техническите паспорти на строежите


При извършване на горните услуги, фирмата съдейства при решаване на всички възникнали проблеми в процеса на строителството от издаване на скица с виза за проектиране до въвеждане на строежа в експлоатация:

  Издаване на скица с виза за проектиране и копие-извадка от действащ план за застрояване от Общината
  Издаване на скица на поземлен имот и/или схема на самостоятелен обект в сграда по кадастрална карта
 
Съгласуване на скицата и проектната документация с експлоатационните дружества
  Прединвестиционни проучвания, координиране и консултиране в процеса на изготвяне на инвестиционния проект
 Изготвяне на Комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите
  Внасяне на инвестиционния проект в Общината и пълно съдействие до съгласуване и одобряване и издаване на Разрешение за строеж.
 Законосъобразно започване на строежа – съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, заверяване на заповедна книга на строежа и съобщаването й на контролните органи
  Съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.
 
Строителен надзор по време на строителството, като се осигурява контрол на целия строителен процес, качеството на изпълнение, коректно изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ.
  Съставяне на Окончателен доклад до съответната Община, ДНСК и РДНСК за издаване Удостоверение за въвеждане в експлоатация или Разрешение за ползване.
 
Изготвяне на технически паспорти за новопостроени сгради и съществуващи сгради, съгласно изискванията на Наредба № 5 от 28 декември 2006г. за технически паспорти на строежите
  Извършване на техническо ръководство на строежи от пета категория
 Изготвяне подробни количествени и стойностни сметки на обекти
  Изготвяне проекти за организация и изпълнение на строителството (ПОИС) и план за безопасност и здраве (ПБЗ) за етапа на проектирането
 Изготвяне на площоразпределение на сгради с изчисление площта на отделните обекти и идеалните части от общите части към тях
  Изготвяне на оценки на недвижими имоти
 Консултиране по правно-технически проблеми на Закона за устройство на територията – процедиране на подробни устройствени планове, смяна предназначение на земята, издаване на Разрешение за строеж; смяна предназначение на обекти, узаконяване, въвеждане на обекти в експлоатация.
 

(С) Всички права запазени - Строителен надзор - Перфект 10 ЕООД