Обекти
         
Производствени сгради за метални изделия, склад и административно-битова сграда в гр. Стара Загора, индустриална зона Голиш
 

 Референция от "ДИЖЕМОН" ЕООД за този обект

Фотоволтаични инсталации за производство на ел. енергия в с.Горно Ботево, общ.Стара Загора; с.Главан общ.Гълъбово; с.Могила общ.Стара Загора; с.Знаменосец общ.Раднево; гр. Стара Загора, квартал Индустриален; с. Васил Левски, община Опан
 

 Референция от ЕТ "РОМБУЛ - ПЕЙЧО ДИМОВ" за този обект

Реконструкция на бензиностанция и газостанция и нова обслужваща сграда в гр. Стара Загора
 

 Референция от "БРАЙТДОН ТРЕЙД" ООД за този обект

Жилищни сгради на територията на община Стара Загора
 
   

 Референция от "СИРИУС 9" ООД за този обект

Съоръжения за съхранение на течни горива и биодизел – резервоари и товаро-разтоварни естакади в гр. Стара Загора, промишлена зона „Агробиохим“

Основно обновяване на сградата на обединено детско заведение – ОДЗ „Детелина” в с.Оризово община Братя Даскалови, чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност, финансирано от европейски фондове

Медицински център в гр.Стара Загора

Трафопост в землище то на гр.Стара Загора

Траснортно-спедиционен терминал в гр. Стара Загора, индустриална зона Голиш

Сушилни за тютюн, склад и административно-битова сграда в землището на с.Калитиново общ.Стара Загора

Метанстанция в гр. Стара Загора

Автосервизи в гр.Стара Загора

Съобщителна коаксиална въздушна мрежа в с.Бисер и в с.Славяново, общ.Харманли

Улични водопроводи и канализации, ел.проводи

Птицеферма в с.Хан Аспарухово общ.Стара Загора

Съоръжение на площадката за депониране на отпадъци в ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 1 „ЕЙ И ЕС Гълъбово“

(С) Всички права запазени - Строителен надзор - Перфект 10 ЕООД